Duše Slovácka na Svatém Antonínku s P. Vojtěchem Kodetem – 9. 7. 2023 den čtvrtý

Střípky z vyučování P. Vojtěcha Kodeta v závěrečném dni duchovní obnovy:

 • Ježíš chtěl, aby apoštolové nežili svou víru pro sebe.
 • Být Ježíšovým učedníkem znamená nežít jen pro sebe.
 • Na prvním místě je služba Bohu, protože on slouží nám.
 • Jsme povolání ke službě, ale sloužit v církvi není náš byznys. Musíme rozlišit, k čemu nás Bůh volá.
 • Služba je podřízení se Bohu a jeho cíli. Otrok je naopak podřízený člověk člověkem.
 • Patříme Kristu a jsme povoláni k těm, kteří Boha ještě nepoznali.
 • Děti nejlépe vychováte tím, jak žijete, jak se chováte, jaká je doma atmosféra.
 • Ježíš apoštoly uvedl do služby při poslední večeři, když jim umyl nohy.
 • Mnozí lidé od Ježíše přijmou cokoliv, nechají se jím sytit, ale potom si dělají, co chtějí, jdou si svou cestou.
 • Láska se projevuje vším – dotykem, úsměvem, pohledem, službou…
 • My jsme Otcovým darem Ježíši Kristu. A pro nás je zase největším darem Otce Ježíš.
 • Jsme povoláni ke službě Bohu a lidem, ale ne jako otroci. Sloužit druhým jako Ježíš nejsme schopni, ale on nás k tomu uschopní prostřednictvím Ducha Svatého.
 • Ďábelská léčka je, že budeme brát službu Bohu a lidem jako své zaměstnání.
 • Nemůžeme odvozovat svou hodnotu podle toho, co děláme, ale že patříme Bohu, že jsme mu zcela oddáni.
 • Naše identita spočívá v tom, že patříme Bohu a on skrze nás koná.
 • Nežijeme pro to, abychom měli zisk, ale že máme Boha.
 • Jediným pravým zdrojem energie je Ježíš.
 • Přikázání nejsou pro to, aby nás limitovala, ale aby nás chránila.
 • Když milujeme Boha, jeho láska přebývá v nás.
 • Ježíš řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic, protože to nepřinese Boží ovoce.“
 • Zůstávat v jeho lásce.
 • Musíme si hlídat důvěrné přátelství k Ježíši.
 • Cílem je, abychom v sobě měli plnost Boží radosti.
 • Kdo je mezi vámi největším, ať je nejmenším.
 • Vytrvat s Pánem v utrpení i ve zkouškách.
 • Ježíš chce být s námi a dává nám to najevo.
 • Učíme se být s Pánem Ježíšem i v době zkoušek, prosím, abychom s ním byli ve smrti i vzkříšení.
 • Zkoušky jsou také podílem na Ježíšově životě. Zkoušky jsou od Boha a vedou k životu.
 • Pokušení je od Satana a vede nás od Boha k smrti.
 • Většinou vidíme smysl zkoušek až po letech. Obstát v nich můžeme jen s pomocí Boží.
 • Zkoušky, které na nás přicházejí, jsou nutné a nevyhnutelné. Jsou cestou ke Kristu, mění náš charakter. Člověk v nich pozná sám sebe, jsou součástí Boží láskyplné péče o nás. Bůh chce, abychom žili ve víře.
 • Ježíš potřebuje pokorné služebníky, kteří budou v jeho jménu žít a konat.
 • Jak se chovat, obstát a vytrvat ve zkouškách? Musíme se dívat na Krista, jak se choval ve zkouškách on. Je důležité jednat ve zkouškách, jako jednal Ježíš:
  poslušnost k Otci a jeho slovu: nechat se vést Duchem svatým a nespoléhat jen na svůj rozum, mít důvěru, že se Bůh postará a nepřestat důvěřovat a poslouchat Boha.
 • Jsou boje, které bojujete i za druhé – za manžela, rodiny, děti…
 • Ježíš šel celý život cestou zřeknutí se sebe sama, věděl, že je Bůh Otec s ním.
 • Nezapomeňme, že jsme nástroje v Božích rukou, chrámy Boží.
 • Boží nepřítel nás pokouší i skrze druhé lidi.
 • Musíme dobře rozlišovat, co chce Bůh.
 • Máme-li obstát v životních zkouškách, musíme přijmout, že existuje zlo.
 • Se zlem nesmíme bojovat lidskými zbraněmi.
 • Boj se zlem začíná ve vlastním srdci.
 • Až do konce života nás bude provázet utrpení.
 • Nepáchat zlo a z lásky ho snášet.
 • Zlo prohrává v okamžiku, kdy zdánlivě vyhrává.
 • Dobro vyhrává, když zdánlivě prohrává.
 • Nikdy si nevzít naději.
 • Cesta k vítězství je cestou poslušnosti a zřeknutí se svého já.
 • Musíme jít s Ježíšem stále ruku v ruce.
 • Zkoušky jsou nevyhnutelnou součástí našeho života a povedou ke spáse světa.
 • Ďábel má žně, protože se lidé nedrží Boha.
 • Bloudíme, protože neznáme Písmo a moc Boží. Vždy se budeme mýlit, když nebudeme znát Písmo.
 • Je jediný způsob, jak obstát ve zkouškách! Nebýt zaslepený a zatvrzelý.
 • Je důležité prosit o Ducha Svatého. Jediný způsob, jak vědět, co po nás chce Bůh, a jak obstát, nespoléhat na sebe, žít v odevzdanosti do Otcových rukou a pod vedením Ducha Svatého.

Modlitba:
„A já tě prosím Pane Ježíši, nedovol nám odejít z tohoto místa dřív než naše srdce naplníš až po okraj milostí Ducha Svatého. A já tě prosím Duchu Svatý, přijď, přijď jako rosa hermonská na sionský pahorek, přijď jako liják zavlažující vyprahlou zemi, přijď Duchu Svatý jako útěcha v našem žalu, přijď jako radost v naší bolesti, přijď jako láska do naší vyprahlé duše, přijď duchu moudrosti, odpuštění, lásky a pokoje, abychom se drželi Ježíše ve všem, co prožíváme, abychom se nezbláznili z toho, co se děje a říká kolem nás, abychom šli tou Ježíšovou cestou ve tvé síle a ve tvém světle. Amen.“

Střípky z kázání P. Vojtěch Kodeta závěrečné mše svaté:

 • Člověk se musí naučit, že má duši, a že se nemůže řídit pouze tělesnými potřebami, ale musí naslouchat svému duchu a svým vnitřním potřebám a tomu, k čemu ho Bůh vnitřně vede.
 • Co je jhem, které má člověk na sebe brát? Člověk už má tak naloženo a ještě má něco brát navíc? Máme sundat to, co neseme nesmyslně a přijmout jho, které je jhem evangelia. Proč to jeho jho netíží? Protože je to jeho slovo, evangelium, láska, která nás osvobozuje z každého otroctví. Radostné poselství o tom, že jsme zachráněni. Bůh nám dal svého syna! Na život nejsme sami!
 • To jho nese on se mnou, proto netíží, protože ho nese na svých ramenou a já jdu s ním.
 • My se od Ježíše musíme učit všechno! I banální věci, jak se chovat, jak odpočívat, jak mluvit, jak jednat, zacházet se svými silami, časem, jak se ujímat nemocných, jak se za ně modlit. A Pán Ježíš říká jenom, že se máme učit jeho pokoře a tichosti, protože to je to nejdůležitější. Pravá láska, když není pokorná, láskou není. Když člověk není pokorný a tichý k životu, v přístupu k druhým lidem, tak zkazí, na co přijde. Tato pokora a tichost je klíč, aby byl život plodný a úspěšný, že je to něco, co i Ježíšovi odpůrci a možná i učedníci přehlíželi. Je tou hlavní podstatnou vlastností našeho Boha! Je tichý a pokorný, k nám se sklánějící, pokorný srdcem a potom naleznete pro své duše odpočinek.

Závěrečná modlitba:
„My ti Pane, děkujeme za tvé pozvání, které jsi nám dal. Chceme jít za tebou. Ty jsi nám řekl: „Pojďte ke mně!“ Kam bychom šli? I my jsme poznali a uvěřili, že ty máš slova věčného života. Jdeme k tobě a dej nám milost, abychom u tebe zůstali celý život, abychom k tobě přicházeli každý den, a abychom se od tebe učili žít tak, jak jsi to učil své učedníky. Amen.“  

Ohlédnutí za Duší Slovácka s P. Vojtěchem Kodetem v červenci roku 2023

Čtvrtým dnem skončila na Svatém Antonínku duchovní obnova, kterou vedl ve dnech 6. – 9. 7. 2023 karmelitánský kněz P. Vojtěch Kodet. Na tomto webu jsem mapovala den po dni, takže se lze díky textům a fotkám lehce ohlédnout.
Zatím ale byla možná jen zmínka, že letos bylo zajištěné hlídání malých dětí díky čtyřem šikovným děvčatům. Jeden by si mohl myslet, že byly z Blatnice pod Svatým Antonínkem, protože právě tato farnost duchovní obnovu pořádala. To by se ale spletl stejně jako já. Markéta Stodůlková po všechny dny dojížděla z Ořechova na Uherskohradišťsku, Kateřina, Ludmila a Marie Jestřabíkovi byly zase z Nedakonic. Toto symaptické kvarteto mladých slečen přiznalo, že netuší, kolik dětí se za nimi přišlo po čtyři dny duchovní obnovy zabavit, aby rodiče mohli sledovat v klidu přednášky. Holkám patří velké poděkování, protože obětovat pro druhé čtyři dny prázdnin není jen tak a každý by to neudělal.

Zleva: Markéta Stodůlková po všechny dny dojížděla z Ořechova na Uherskohradišťsku, Kateřiná, Ludmila a Marie Jestřabíkovi byly zase z Nedakonic.
A tady už jsou dívky se svěřenými caparty v akci.
A tady už jsou dívky se svěřenými caparty v akci.
A tady už jsou dívky se svěřenými caparty v akci.
A tady už jsou dívky se svěřenými caparty v akci.
Možná také každý až do dnešního dne nevěděl, že členové scholy poté, co si odehráli svoje, měli služby a umývali stovky talířů. Jeden den jich jen po obědě bylo tři sta. A k tomu také přibory. I jim patří mega díky!
O Janě Ilčikové (vpravo) by se dalo říct, že po dobu duchovní obnovy byla multifunkční žena. Mohli jste ji vidět hned první den u výdeje a prodeje stravenek. Kromě toho po celou dobu prodávala teplé i studené nápoje, oplatky a další dobroty. Jakmile hrála a zpívala schola, odskočila si od improvizovaného stánku na podium a zpívala. I ona ale měla službu při umývání hromady špinavého nádobí. Možná jen málokdo tušil, že je to ředitelka jedné Mateřské školy v Dubňanech a nedávno napsala knihu o své rodině.

„Já to tady beru jako odměnu po celém školním roce, který byl velmi náročný. Páter Šuránek měl už před druhou světovou válkou vizi, že tady vybuduje duchovní lázně Slovácka. Vnímám, že už tady ty lázně jsou! Přestože pomáhám s organizací, už si tady ty duchovní lázně užívám. Moc mne to občerstvuje.  Všechno, co tu prožívám, mně přináší velikou radost. Říkám si, jaké to musí být v nebi, když už tady je to tak krásné? Některé věci, o kterých mluví otec Vojtěch, se mne dotýkají mimořádným způsobem. Jsem ale velmi vděčná, že vše nahrávají profesionálové ze Slovenska (www.misiefilmom.sk) a přednášky si budu moct poslechnout znovu v klidu doma. Teprve potom si budu vypisovat, co je pro mne nejdůležitější,“ uvedla ředitelka Mateřské školy v Dubňanech Jana Ilčíková.

Mezi stovkami účastníků byli na Antonínku lidé ze všech koutů České republiky a také ze Slovenska.

Už druhým rokem na duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem zamířili manželé Peter a Darina Dzurovi z Košic (první řada vlevo).

„O otci Vojtěchovi Kodetovi jsem se dozvěděla před třemi roky od kamarádky, která mně řekla, abych si jeho přednášky poslechla na YouTube, že jsou výborné. Doporučila jsem je potom také manželovi a jeho srdce se otec Vojtěch dotkl ještě více. To byl důvod, proč jsme potom hledali jeho exercicie na internetu, a tak jsme se vloni dostali poprvé do Blatnice,“ popsala cestu na Slovácko Darina Dzurová z Košic. „Otec tady mimo jiné mluvil o tom, že téměř všichni lidé dnes chodí po venku se sluchátky v uších a stále něco poslouchají. A jak moc nás ovlivňuje to, co posloucháme. Já poslouchám páterovy přednášky. Jeho slova se skutečně dotýkají přímo mého srdce. Pro mne mluví tak jednoduše a srozumitelně,“ prozradil s úsměvem na tváři Peter Dzura. „A to je také důvod, proč si dělám zvukový záznam. Sice to nebude tak kvalitní zvuk jak od profesionálů, ale na poslouchání v autě nebo při nějaké práci, kdy mohu něco poslouchat, to stačí,“ dodal Peter. Dále se manželé shodli, že na Antonínku vnímají úžasnou atmosféru, kde se cítí jako doma. „Navíc jsme si letos našli perfektní ubytování v Blatnici. Penzion se jmenuje Janův dvůr. Je to tam krásné, čisté a výborně se o nás stará milá paní majitelka Miluše Těthalová. A mají tam také vynikající víno jejího bratra Jana Polehni. Penzion je položený tak, že když projdeme vinohrady, jsme na Antonínku. Je to jednoduše naprosto úžasné. Už jsme si zamluvili ubytování i na příští rok,“ podělil se o dojmy z Blatnice manželský pár z Košic.

Nadšení z duchovní obnovy neskrývala ani zakladatelka vyhlášené cukrárny v Ostrožské Lhotě s pobočkou v Uherském Hradišti Ludmila Budařová (na snímku vpravo).

„Kdyby mně někdo nabídl, že mohu jet zadarmo na Korsiku nebo kamkoliv jinam, tak dám přednost této obnově na Antonínku. Při umývání nádobí jsem mluvila s účastníky z různých koutů České republiky. Říkali mi, že jezdili na charismatickou konferenci do Brna, setkání rodin, ale tak úžasnou atmosféru jako tady nezažili nikde. Zřejmě nemalou roli hraje nádherná příroda, kde si děti mohou hrát na obrovské ploše. Byli prostě úplně nadšení. Další lidé z Velkého Meziříčí také dali Antonínku přednost před konferencí v Brně, protože je tady otec Vojtěch Kodet. Osobně si myslím, že je toto místo prostě promodlené stovkami let, kdy sem lidé v časech dobrých i těžkých putovali s modlitbami k Boha.  Od roku 2009 se na Antonínku schází Společenství Pátera Šuránka, který zde působil. Jsem jeho členkou a jsem ráda, že jsme se několik měsíců modlili i za tuto duchovní obnovu, aby si sem Pán přivedl lidi, které tady chce mít, otevřel jejich mysl i srdce, aby mohli být obdarování a uzdraveni, aby se tady na tom svatém místě prostě Bůh oslavil. Také jsme se modlili za otce Vojtěch Kodeta, aby mu Pán urovnal cestu pro službu na Antonínku a promlouval zde k lidem v moci a síle Ducha Svatého. Ještě musím říct, že věřím, že Pán ty naše modlitby vyslyšel. Mám velikou radost, že je tady tolik lidí s malými dětmi a mladí lidé – studenti. To je naše budoucnost a je moc dobře, že si je sem Pán přivedl,“ uvedla Ludmila Budařová.

„O této duchovní obnově jsem se dozvěděl od kamaráda Jana, který je rodák z Blatnice a byl velmi důležitým člověkem při mém křesťanském formování. Seznámili jsme se v Brně, kde studujeme. Do té doby jsem o Vojtěchovi Kodetovi nikdy neslyšel. Vyhledal jsem si proto jeho přednášky na internetu. Velmi mne zaujal styl jeho kázání, proto jsem tady. Mám rád i tento kraj, odkud mám už několik přátel. Říkal jsem si, že by to mohla být dobrá akce a mé očekávání se naplnilo. Dojmů mám moc. Dělám si poctivě zápisky a plánuji, že si všechno poslechnu ještě jednou v klidu doma. Je toho hodně, co zde zaznělo. Musím v sobě nechat vše dozrát. Je to prostě ohromná akce, ze které mám moc dobrý pocit,“ podělil se o své dojmy čtyřiadvacetiletý student fyziky plazmatu a nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě v Brně Tomáš Rada z Opočna, který se v současné době připravuje na svátost křtu.

A tak by se dalo pokračovat. Co účastník, to životní příběh, který každého jednotlivce přivedl na Svatý Antonínek – na posvátnou horu, aby se všichni mohli setkat originálním způsobem s Bohem. Dá-li Pán, tak se příští Duše Slovácka s P. Vojtěchem Kodetem uskuteční v termínu 29. 6. – 2. 7. 2024. Výzva pro přespolní: zarezervujte si ubytování už teď! Komu nevadí nocleh ve stanu, tak pro stany je místa dost! A do Uherského Ostrohu nebo Ostrožské Nové Vsi je to na vyhlášené koupání ve štěrkopískových jezerech jen pár kilometrů, takže už vloni i letos si tam někteří zajeli zaplavat ráno před programem i večer po adoraci, která uzavírala každý den. Všichni oslovení účastníci se shodli, že to byl Boží čas na úžasném místě, kde se Bůh dotýkal země mnoha způsoby.